ເຄື່ອງໜັກລາຄາເບົາຕ້ອງອານຸສິດຂົນສົ່ງ


ເຄື່ອງໜັກລາຄາເບົາຕ້ອງອານຸສິດຂົນສົ່ງ