ສະດວກຄົບ ຈົບໃນແອັບດຽວ


ສະດວກຄົບ ຈົບໃນແອັບດຽວ ທ່ານສາມາດສ້າງພັດສະດຸເອງໄດ້ ພ້ອມຍັງໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ 1,000 ກີບ ໃນທຸກໃບບິນ