ສິ່ງຂອງທີ່ເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼື ມີມູນຄ່າສູງ ຕ້ອງໄດ້ຊຶ້ປະກັນພັດສະດຸ


ສິ່ງຂອງທີ່ເສຍຫາຍງ່າຍ ຫຼື ມີມູນຄ່າສູງ ຕ້ອງໄດ້ຊຶ້ປະກັນພັດສະດຸ ❤️ ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເຖິງ 50% ຂອງມູນຄ່າເຄື່ອງ