ໜັກສຳໃດ! ອານຸສິດຈັດໃຫ້


ໜັກສຳໃດ! ອານຸສິດຈັດໃຫ້ ຝາກພັດສະດຸຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ ສູງສຸດ 80ກິໂລ